Pragniemy poinformować, że Gmina Jerzmanowa uzyskała dofinansowanie w ramach projektu pt.:

„Nowy żłobek w Gminie Jerzmanowa szansą dla Rodziców na powrót do pracy”

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany będzie od 1 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Celem głównym projektu jest wzrost zatrudnienia 25 osób (19 kobiet) sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie żłobka w Jaczowie (Gmina Jerzmanowa) – 25 miejsc opieki nad dzieckiem między 20 tygodniem a 3 rokiem życia – w terminie 01.07.2020-31.08.2022 i zapewnienie bieżącego funkcjonowania w okresie 01.09.2020-31.08.2022.

Grupę docelową w projekcie stanowi:

-20 osób (15 kobiet, 5 mężczyzn) powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/rodzicielskich sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3;

-5 osób (4 kobiety, 1 mężczyzna) pozostających bez zatrudnienia (w tym na urlopach wychowawczych) i sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

1. Utworzenie nowych 25 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

2. Bieżące funkcjonowanie.

Wartość projektu: 1 524 540,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 295 859,00 zł