Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Dyrektor Żłobka Gminnego w Jaczowie informuje o rozpoczęciu rekrutacji rodziców na rok 2021/2022 do projektu „Nowy żłobek w Gminie Jerzmanowa szansą dla Rodziców na powrót do pracy” realizowanego na terenie Gminy Jerzmanowa w Żłobku Gminnym w Jaczowie.

Grupą docelową projektu są:
1) osoby powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3;
2) osoby pozostające bez zatrudnienia i sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. osoby bierne zawodowo lub bezrobotne.

Spełniające następujące kryteria formalne (obligatoryjne) na dzień 01.09.2021 r., tj. na pierwszy dzień świadczenia przez Żłobek Gminny w Jaczowie opieki nad ich dzieckiem,

1) wiek dziecka (ukończony 20 tydzień życia do 3 roku życia) – weryfikacja na podstawie formularza zgłoszeniowego;
2) miejsce zamieszkania: do udziału w projekcie zakwalifikowane zostaną osoby zamieszkujące, na terenie Gminy Jerzmanowa (woj. dolnośląskie) – weryfikacja na podstawie złożonego oświadczenia;
3) status na rynku pracy: (osoby pracujące przebywające na urlopie: macierzyńskim lub rodzicielskim: weryfikacja na podstawie oświadczenia lub zaświadczenia; osoby w grupie wyłączonej z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem do lat 3, osoby bierne zawodowo w tym na urlopach wychowawczych – weryfikacja na podstawie zaświadczenia z PUP, oświadczenia).

które w terminie do 31 marca 2021 r. złożyły w ramach rekrutacji dzieci do Żłobka Gminnego w Jaczowie na rok szkolny 2021/2022 wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka.


Dokumenty rekrutacyjne – załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, należy złożyć w terminie 01.04.-12.04.2021 r. osobiście w Żłobku Gminnym w Jaczowie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (76 8312-935) lub wysłać pocztą na adres: Żłobek Gminny w Jaczowie, ul. Główna 21L, 67-210 Jaczów Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania na stronie internetowej żłobka www.zlobek.jaczow.pl w zakładce DLA RODZICÓW – Rekrutacja. Proszę o wydruk w kolorze, dokumenty można również otrzymać w Żłobku Gminnym w Jaczowie.

pliki do pobrania: